voorwaarden

Algemene Voorwaarden Naaiatelier Gladys naaiatelier te Heerhugowaard

Van Schagenstraat 26
1701 CJ Heerhugowaard
K.V.K. 61739383
Datum: 09-11-2014


Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene Voorwaarden worden de hier na volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Naaiatelier Gladys naaiatelier, gevestigd in Heerhugowaard, die in deze Algemene Voorwaarden als Naaiatelier Gladys naaietelier zal worden aangeduid;
Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zij via internet te raadplegen, zie http/www.gladys-naaiatelier.nl,tevens zullen deze op verzoek worden toegestuurd.
2.2 Het accepteren van een aanbieding van Gladys naaiatelier dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Gladys Naaiatelier houd in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbeding, opdracht en overeenkomst tussen Gladys naaiatelier en de wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn over een gekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraak, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gladys naaiatelier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gladys Naaiatelier ingeschakelde tussen personen en andere derden.


Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Gladys Naaiatelier behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van wederpartij door Gladys Naaiatelier.
Gladys Naaiatelier is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Gladys Naaiatelier dit mee binnen tien(10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
3.3 Gladys naaiatelier kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onder deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gladys Naaiatelier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 Maatkleding en verstelwerkzaamheden
4.1 Onder maatkleding word verstaan alle aangemeten, voor de wederpartij op maat gemaakte kleding
4.2 Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of ander materialen
4.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door Gladys Naaietelier opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of schetsen.
4.4 Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door gladys Naaiatelier opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.5 De juistheid van door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en / of schetsen kan nimmer aan Gladys Naaiatelier worden tegengeworpen.
4.6 Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Gladys Naaiatelier. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zij niet rechtsgeldig.
4.7 Ook ten aanzien van de pasvorm gelden regels van Gladys Naaiatelier


Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zij in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen, ten zij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Betalingen dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Betaling kan geschieden op(een van) de wijze(n): contant, per pin of per factuur. Aan de opdracht kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per fractuur wordt naast de kosten een betalingrente in rekening gebracht.
Bij betaling binnen 8 dagen mag deze rente in mindering worden gebracht. Bij betaling na 30 dagen vervalt per aan gebroken maand een bedrag aan rente gelijk aan de op de factuur in rekening gebrachte rente
5.4 In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om te maken kosten te dekken en wordt na voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen( 10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Gladys Naaiatelier.


Artikel 6 Verwerkingstijd,afhalen en bezorgen
6.1 Verwerkingstermijn zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2 Overschrijving van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op de schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake van opzet of grove nalatigheid aan zijde van Gladys Naaiatelier.
6.3 Ter verwerking aan Gladys naaiatelier geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Gladys Naaiatelier. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdrachtbon overeen dienen te komen.
6.4 Indien de wederpartij kiest voor bezorging is Gladys naaiatelier gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.


Artikel 7 opdrachten en aansprakelijkheid
7.1 De wederpartij dient Gladys naaiatelier voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van( verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2 Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en /of materialen die de wederpartij aan Gladys Naaiatelier ter hand stelt, is Gladys Naaiatelier is Gladys Naaiatelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gladys Naaiatelier.Artikel 8 Reclames
8.1 Onder reclame dient te worden verstaan alle gerieve van de wederpartij ter zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2 De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3 De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4 Geringe afwijking in kleur,voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar,geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5 Reclames betreffend zichtbare gebreken dien binnen 24 uur na ontvangst aan Gladys Naaiatelier kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd,dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Gladys Naaiatelier kenbaar te zijn gemaakt.
8.6 De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Gladys Naaiatelier ter beschikking te worden gehouden.Behoudens schriftelijk toestemming van Gladys Naaiatelier is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Gladys Naaiatelier te retourneren.
8.7 In geval van een gerechtvaardigde reclame is Gladys Naaiatelier uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Gladys Naaiatelier aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Gladys Naaiatelier is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schaden, tenzij de geldende wettelijke regeling en/ of onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2 Gladys Naaiatelier is slecht aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan zijde van Gladys Naaiatelier. Het recht op schadevergoeding door Gladys Naaiatelier is te allen tijde beperkt tot personen en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Gladys Naaiatelier uitgesloten.
9.3 Gladys Naaiatelier in nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Gladys Naaiatelier ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.


Artikel 10 Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten,heeft Gladys Naaiatelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Gladys Naaiatelier gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gladys Naaiatelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt


Artikel 11 Garantie en materialen
11.1 Gladys Naaiatelier staat in voor degelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2 Gladys Naaiatelier verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3 Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betroken materialen.
11.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5 Indien het herstel of vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaats vind, erkent Gladys Naaiatelier geen garantieaanspraken.


Artikel 12 Garantie en verstelwerkzaamheden
12.1 Gladys Naaiatelier staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden,een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald
12.2 Gladys Naaiatelier verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door medewerkers van Gladys Naaiatelier, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het op treden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
De kleding of materialen zijn door een medewerker van Gladys Naaiatelier afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Gladys Naaiatelier.
De kleding is gepast of materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij afhalen, dan wel binnen 24 uur na afhalen.En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Gladys Naaiatelier.
12.3 Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan.zal Gladys Naaiatelier kosteloos de benodigde aanpassingen maken.Garantieafspraken omvatten slechts het aanpassen of herstelen van eerdere verrichte verstelwerkzaamheden.
12.4 Aanspraak op garantie worden niet erkend indien:De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
De kleding of materialen niet door een medewerk van Gladys Naaiatelier zijn afgespeld.
De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na afhalen telefonisch of mondeling heeft gemeld bij Gladys Naaiatelier.
12.5 Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet word erkend,omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Gladys Naaiatelier om voor verdere aanpassingen, zijnde een nieuwe opdracht, volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Gladys Naaiatelier gestelde prijzen.dan wel een beperkte korting te geven.


Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Gladys Naaiatelier gehanteerde handelsnamen,merktekens,merkaanduidingen,afbeeldingen,dessins,ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Gladys Naaiatelier of door haar aangegeven derden met voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.
13.2 Door Gladys Naaiatelier aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen,teksten, berekening specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudig of door de wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoud zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
13.3 De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Gladys Naaiatelier op zaken gebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
13.4 Bij overtreding van de lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van euro 1.000,00 onverminderd het recht van Gladys Naaiatelier tot verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.


Artikel 14 Diversen
14.1 Indien de wederpartij aan Gladys naaiatelier opgave doet vaneen adres is Gladys Naaiatelier gerechtigd aan da adres promotie en reclamemateriaal te verzenden, tenzij de wederpartij aan Gladys Naaiatelier schriftelijk opgave doet dat de wederpartij deze niet wenst te ontvangen
14.2 Gladys Naaiatelier is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.
14.3 Wanneer door gladys naaiatelier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan,laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartijkan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gladys Naaiatelier deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.


Artikel 15 Geschillen
15.1 De rechter in de vestigingsplaats van Gladys Naaiatelier is bij uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gladys Naaiatelier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen Gladys naaiatelier en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gladys Naaiatelier in strijdt mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gladys Naaiatelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling..


Artikel 17 Betreffende de Algemene Voorwaarden
17.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

NEEM CONTACT OP

Heeft u vragen?
U kunt mij bereiken op
06 - 29 44 32 56

OPENINGSTIJDEN
LET OP: Vanaf 5 oktober t/m 14 oktober gesloten.

Zondag en maandag gesloten.
Dinsdag tot donderdag van 12:00 tot 19:30.
Vrijdag van 12:00 tot 21:00.
Zaterdag van 11:00 tot 16:00.


HAAL- & BRENGSERVICE
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00

In overleg kan het later tot 21:00 van maandag tot vrijdag.

Zaterdag van 9:00 uur tot 12:00 uur.
Let op: Wij zijn alle feestdagen gesloten.


ADRES

Gladys Naaiatelier
van schagenstraat 26
1701 CJ Heerhugowaard


CONTACTGEGEVENS

M   06 - 29 44 32 56
E   gladysnaaiatelier@gmail.com
W   http://www.gladysnaaiatelier.nl